เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงอำเภอเชียงดาว

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวุฒิชัย บงหาญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงอำเภอเชียงดาว โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมที่สนับสนุน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานฝายห้วยเป้าพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อำเภอเชียงดาว (บ้านห้วยเป้า) ซึ่งปัจจุบันกำลังเข้าดำเนินการ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมริมดอยรีสอร์ท ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่