เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่องการออกแบบและการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน และค

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกฤษณพล กันทาสี นายช่างชลประทาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่องการออกแบบและการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน และส่วนประกอบพร้อมระบบควบคุม และอบรมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่องการออกแบบ และการก่อสร้างอาคารสูบน้ำออกอุโมงค์ลอดแม่น้ำปิง พร้อมส่วนประกอบอื่น ณ ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่