เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับองคมนตรี

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพงศ์ภัทร์ นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับองคมนตรี ณ สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่