ประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร

วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพงศ์ภัทร์ นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขา จากบ้านเจือจันทร์ หมู่ที่ 13 ไปบ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ณ สามแยกบ้านรินหลวง และร่วมประชุมที่ทำการหมู่บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่