ร่วมต้อนรับ พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์ และคณะ

วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมต้อนรับ พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์ รองประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ ได้มีกำหนดการเดินทางตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีแผนตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของพื้นที่อำเภอเชียงดาว ณ บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่