ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงตอนบน ครั้งที่ 1/2561

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพงศ์ภัทร์ นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงตอนบน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงตอนบน , ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 , ขั้นตอนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำปิง และ พิจารณาแนวทางจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปิง