ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่งาย สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่งาย สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 เพื่อระดมความคิดเห็นปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาอ่างเก็บน้ำแม่งาย และเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้มีระบบมากยิ่งขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์วัดเชียงยืน หมู่ 1 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่