ตรวจเยี่ยมเกษตรกรภายใต้โครงการ พัฒนาการเกษตรครบวงจร

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2559 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรภายใต้โครงการ พัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่มีศักยภาพ(อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ข้อน) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 บ้านใหม่ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่