เข้าร่วมต้อนรับ ดร.วิมล จันทรโรทัย

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 59 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมต้อนรับ ดร.วิมล จันทรโรทัย (ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ) และคณะในการจัดประชุมและตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งดูงานก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลาสเตอร์เจี้ยนพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ(ดอยดำ)