เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักาาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สำนักเกษตรอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร