เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (โครงการ พมพ.ทภ.3 ใหม่)

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นาย กฤษณพล กันทาสี นายช่างชลประทาน ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนโครงการฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อ ความมั่นคงในระดับพื้นที่แต่ละจังหวัด ในเขตกองทัพภาคที่ 3” (โครงการ พมพ.ทภ.3 ใหม่) ณ ห้องประชุม 101 สโมสร บันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก