เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560 นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 1 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ และนายกฤษณพล กันทาสี นายช่างชลประทาน เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่