คณะ ก.ธ.จ.เชียงใหม่ ติดตาม สอดส่อง ผลการดำเนินงานโครงการฯ

เมื่อวัน พุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่องการติดตาม สอดส่อง ผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ลงพื้นติดตาม สอดส่อง ผลการดำเนินงานฯ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายขุนปิงพร้อมอาคารประกอบ บ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5