เข้าร่วมประชุมกับ คณะทำงานโครงการ ธ ประสงค์ใด

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกับ คณะทำงานโครงการ ธ ประสงค์ใด ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑ ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เรื่องการจัดการเอกสารองค์ความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ บ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย