เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันจังหวัดเชียง

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมาย ให้นายปฏิพัทธ์ คันธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่