เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอ เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการเป็นไปตามนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่