ต้อนรับคณะทำงานติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อ วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น คณะทำงานติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมดูงาน งานปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง ซึ่งเป็นงานจัดหาน้ำสนับสนุน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ บ้านห้วยแม่เกี้ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จสิ้นภารกิจการตรวจเยี่ยมตามนโยบาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย