ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวุฒิชัย บงหาญ เป็นตัวแทนชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่