สนับสนุนกล่องเกเบี๊ยน กลุ่มฝายเชียงดาว(วังไฮ) ปี 2560

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพงศ์ภัทร์ นิ่มนวล เป็นตัวแทนชลประทาน ส่งมอบกล่องเกเบี๊ยน ให้กับเกษตรกรกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝายเชียงดาว (ฝายวังไฮ) นำไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาฝาย ซึ่งทางกลุ่มฯ ได้ร่วมกันเป็นประจำทุกปี ก่อนเริ่มฤดูการเพาะปลูก เพื่อให้สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเขตพื้นที่รับน้ำของฝายเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่