ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำ ฝายเชียงดาว

วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.20 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพงศ์ภัทร์ นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำ ฝายเชียงดาว ระดับน้ำวัดได้ +389.80 เมตร (รทก.) และสถานีวัดระดับน้ำ P.20 วัดได้ 1.64 เมตร สถานการณ์น้ำเป็นปกติ ณ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่